Kacper Ziemianin aka Ghostman

Kacper Ziemianin aka Ghostman
Biography

Kacper Ziemianin aka Ghostman mówi o sobie: „dźwięczny artysta na wygnaniu”. Wyemigrował za małą wodę w celu znalezienia lepszego bytu, niestety „odniósł sromotną porażkę”. Udało mu się jednak wydać płytę sumptem wytwórni OSO Records (Londyn). Muzyk kończy wkrótce studia AudioArts na renomowanej, londyńskiej uczelni Middlesex University.

Pośród zainteresowań wymienia: circuit bending (budowa własnych instrumentów i interface’ów, oraz przerabianie starych), systemy interaktywne, instalacje dżwiękowo-wizualne, muzyka generatywna.

Artysta ukończył szkołę muzyczną w klasie skrzypiec oraz kierunek Wiedzy o Kulturze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jako wolny słuchacz uczęszczał również na Akademię Muzyczną w Krakowie na wykłady Marka Chołoniewskiego, który jest dla niego ciągłym źródłem inspiracji.

Jest autorem kilku instalacji interaktywnych o charakterze dźwiękowo – wizualnym. Występował oraz prezentował swoje prace na różnych festiwalach, m.in.: AudioArt, 7 dni kultury w Krakowie, Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni, Bieszczadzkie Anioły, Pestka w Jeleniej Górze czy Podwodny Wrocław.

Największym osiągnięciem Ziemianina jest stypendium w Amsterdamie, ufundowane przez organizację Steim, wspierającą młodych twórców muzyki elektronicznej. Jest również laureatem pierwszej nagrody „Doliny Kreatywnej – czyli czego szuka młoda sztuka” w dziedzinie muzyka.

Muzyka, którą tworzy to szeroko rozumiana elektronika, muzyka eksperymentalna i IDM z przeróżnymi naleciałościami.

„Jestem w jednej szufladce z tymi, których nie da się zaszufladkować” – mówi o sobie Ziemianin.

Kacper Ziemianin aka Ghostman speaks of himself: „a resonant artist in exile”. He emigrated across the La Manche Chanel in search of a better life, but „only suffered a terrible defeat”. He managed to record an album through OSO Records (London). The musician will soon graduate from AudioArts at the prestigeous London Middlesex University.

His hobbies are: circuit bending (building your own instruments and interfaces, as well as redesigning the old ones), interactive systems, sound-visual installations, generative music.

He finished a musical school on violin and the Culture Knowledge Faculty at the Jagiellonian University in Cracow. As a free listener he also attended Marek Chołoniewski’s lectures at the Music Academy in Cracow, which were an endless source of inspiration.

Author of several interactive installations of a sound-visual sort. He performed and presented his works at various festivals, including: AudioArt, 7 days of culture in Cracow, Feature Film Festival in Gdynia, Bieszczadzkie Anioły, Pestka in Jelenia Góra or the Underwater Wrocław.

He greatest achievement was the Amsterdam scholarship, funded by the Steim organization that supports young electronic music artists.He is also the winner of the first prize at the „Creative Valley – what the young art seeks” in the music category.

The music he makes is widely regarded as electronics, experimental music and IDM with various influences.

„I am in one pigeonhole with those who cannot be pigeonholed ” – says Ziemianin about himself.